Friday, November 28, 2014

DOA

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Dengan nama  Allah yang Maha Kasih Maha Sayang

Allohummar jukna taufiiqot tho'ah
Ya Allah, karuniakanlah pada kami kemudahan untuk taat

Wa bu'dal ma'shiyyah
menjauhi maksiat

Wa shidqon niyyah
meluruskan niat

Wa 'irfaanil hurmah
dan mengetahui kemuliaan

Wa akrimnaa bil hudaa wal istiqoomah
Muliakanlah kami dengan petunjuk dan istiqomah

Wa saddid alsinatinnaa bishowaabi wal hikmah
Luruskanlah lidah kami dengan kebenaran dan hikmah

Wamla quluubanaa bil 'ilmi wal ma'rifah
Penuhikah hati kami dengan ilmu dan makrifat

Watohhir butuunanaa minal haroomi was syubhah
Bersihkanlah perut kami dari yang haram dan syubhat

Wakfuf aydiyanaa anidz dzulmi was sirqoh
Tahanlah tangan kami dari kezaliman dan perampasan

Waghdud abshooronaa 'anil fujuuri wal khiyaanah
Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan

Wasdud asmaa'anaa 'anil lagwi wal giibah
Palingkan pendengaran kami dari ucapan sia-sia dan umpatan

Wa tafaddol 'alal ulamaaina bij juhdi wan nasiihah
Karuniakan pada para ulama kami kejuhudan dan nasihat

Wa 'alal muta'allimiinaa bij juhdi war roghbah
Pada para pelajar kesungguhan dan semangat

Wa 'alal mustami'iinaa bit tibaa'i wal mau'idoh
Pada para pendengar kepatuhan dan peringatan

Wa 'alaa mardol muslimiinaa bis shifaai war rohah
Pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan

Wa alaa mautaahum birro'fati warrohmah
Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang dan rakhmat Allah

Wa 'alaa masyaayikhinaa bil waqoori was sakiinah
Pada orang tua kami, kehormatan dan ketentraman

Wa 'alas syabaabi  bil inaabati wattaubah
Pada para pemuda, penyesalan dan taubat

Wa 'alan nisaai bil hayaai wal 'iffah
Pada para wanita, rasa malu dan kesucian

Wa  'alal agniyaai bit tawadu'i was sa'ah
Pada orang kaya, rendah hati dan kemurahhatian

Wa 'alal fuqorooi bis shobri wal qonaa'ah
Pada orang miskin, kesabaran dan kecukupan

Wa 'alal ghuzaati bin nashri wal gholabah
Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan

Wa 'alal usarooi bil kholaasi war roohah
Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan

Wa 'alal umarooi bil 'adli wasy syafaqoh
Pada para pemimpin, keadilan dan rasa kasih sayang

Wa 'alal ro'iyyati bil inshoofi wa husnis shiiroh
Pada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak

Wa baarik lil hujjaaji hajji wal umroti bifadlika wa rohmatika yaa ar hamar roohimiin
Berkahilah para jemaah haji dan para penziarah, dalam bekal dan nafkah
Sempurnakanlah haji dan umrah mereka dengan karunia dan rakhmat-Mu.

Wahai Yang Paling Pengasih, dari segala yang mengasihi.

0 comments :

Post a Comment